S.C. DanProEx S.R.L.

Abordari profesionale

La noi vei gasi cei mai buni profesionisti.

Metode precise

Aplicam proiectelor tale ultimele noutati legislative.

Rezultate exacte

Iti garantam succesul.

Diriginte de santier

Dirigintele de santier este o persoana fizica autorizata, angajata de catre investitor sau de catre operatori economici de consultanta specializati, cu obligatii privind asigurarea verificarii executiei corecte a lucrarilor de constructii, pe tot parcursul lucrarilor.

Desemnarea de catre investitori a dirigintilor de santier este obligatorie (conform Art. 21 din Legea 10 / 1995 cu modificarile ulterioare), pentru toate lucrarile de constructii si instalatii aferente acestora - indiferent de forma de proprietate sau destinatie - denumite in continuare constructii, precum si lucrarilor de modernizare, modificare, transformare, consolidare si de reparatii ale acestora. Sunt exceptate cladirile pentru locuinte cu parter si parter plus un etaj si anexele gospodaresti situate in mediul rural si in satele ce apartin oraselor, precum si constructiile provizorii.

Domenii autorizare


Domeniu Descriere
1 PC Produse pentru constructii
1 CC Consolidari constructii
2.3. Constructii civile, industriale, agricole si de suprafata - categoria de importanta B
3.2. Drumuri, poduri, tunele, piste de aviatie, tranport pe cablu - de interese judetean
5.2. Lucrari hidrotehnice - categoria de importanta C
6.1. Lucrari tehnico-edilitare si de retele de apa si canalizare - de alimentare cu apa, de canalizare si retele
8.2. Instalatii sanitare, termoventilatii
9.2. Retele termice si sanitare

In continurea va enumeram care sunt obligatiile dirigintelui de santier:

 

Premergator inceperii lucrarilor:

 • verificarea existentei autorizatiei de construire, precum si a indeplinirii conditiilor legale cu privire la incadrarea in termele de valabilitate;
 • verificarea concordantei dintre prevederile autorizatiei si ale proiectului;
 • preluarea amplasamentului si a reperelor de nivelment si predarea acestora executantului, libere de orice sarcina;
 • participarea impreuna cu proiectantul si executantul la trasarea generala a constructiei si la stabilirea bornelor de reper;
 • predarea catre executant a terenului rezervat pentru organizarea de santier;
 • studierea proiectului, a caietelor de sarcini, a tehnologiilor si a procedurilor prevazute pentru realizarea constructiilor;
 • verificarea existentei tuturor pieselor scrise si desenate, corelarea acestora, respectarea reglementarilo cu privire la verificarea proiectelor de catre verificatori atestati si existenta vizei expertului tehnic, acolo unde este cazul;
 • verificarea existentei programului de faze determinante, vizat de Inspectoratul de Stat in Constructii - ISC;
 • verificarea existentei si valabilitatii tuturor avizelor, acordurilor, precum si a modului de preluare a conditiilor impuse de acestea in proiect;
 • verificarea existentei si respecarea "Planului calitatii" si a procedurilor/instructiunilor tehnice pentru lucrarea respecitva;

In timpul executiei lucrarilor:

 • verficiarea existenti documentelor cu privire la calitatea produselor pentru constructii, respectiv corespondeta calitatii acestora cu prevederilor cuprinse in proiecte;
 • interzicerea utilizarii produselor pentru constructii fara certificate de conformitate, declaratie de conformitate ori fara agrement tehnic (pentru produse, procedee si echipamente noi);
 • urmarirea realizarii constructiei in conformitate cu prevederile proiectelor, caietelor de sarcini si ale reglementarilor tehnice in vigoare;
 • verificarea respectarii tehnologiilor de executie, aplicarea corecta a acestora in vederea asigurarii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica si in reglementarilo tehnice;
 • interzicerea executarii de lucrare de catre personal necalificat;
 • participarea la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante;
 • efectuarea verificarilor prevazute in reglementarilor tehnice si semnarea documentelor intocmite ca urmare a verificarilor, respectiv procese-verbale in faze determinante, procese-verbale de receptie calitativa a lucrarilor ce devin ascunse, etc.
 • interzicerea utilizarii de produse, procedee si echipamente noi neagrementate tehnic;
 • asistarea la prelevarea probelor de la locul de punere in opera;
 • transmiterea catre proiectant, prin intermediul investitorului, a sesizarilor proprii sau ale participantilor la realizarea constructiei privind neconformitatile constatate pe parcursul executiei;
 • informarea operativa a investitorului privind deficientele de ordin calitativ constatate, in vederea dispunerii de masuri;
 • urmarirea respectarii de catre executant a dispozitiilor si/sau a masurilor dispuse de proiectant/de organele abilitate;
 • preluarea documentelor de la constructor si proiectant si completarea cartii tehnice a constructiei cu toate documentele prevazute de reglementarile legale;
 • urmarirea dezafectarii lucrarilor de organizare de santier si predarea terenului detinatorului acestuia;

Cu ocazia receptiei lucrarilor de constructii:

 • asigurarea secretariatului receptiei la terminarea lucrarilor si intocmirea actelor de receptie;

In perioada de garantie:

 • urmarirea solutionarii obiectilor cuprinse in anexele la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor si indeplinirea recomandarilor comisiei de receptie;

Cu ocazia receptiei finale:

 • predarea catre investitor a actelor de receptie si a cartii tehnice a constructiei, dupa efectuarea receptiei finale;

Noutati

www.danproex.ro

Am lansat acest site pentru ati furniza mai multe detalii despre serviciile noastre.

Securitatea la incendiu

Am adaugat un nou domeniu de activitate in cadrul serviciilor de proiectare.

Urmarirea Comportarii in Timp

Am adaugat un nou domeniu de activitate in cadrul serviciilor de proiectare.

Parteneri